Проекти

Проект № BG05M9OP001-1.008-1624-C01 Подобряване условията на труд и ограничаване на риска при работа във фирма Леонардо ООД Обща стойност 153 600.00 лв., от които 130 560.00 лв. европейско и 23 040.00 лв. национално съфинансиране.